Terim Açıklama
Net Yatırım Pozisyonu

Bir ülkedeki yerleşik kişilerin yurt dışı yerleşik kişilerden olan finansal alacakları ile Merkez Bankası 'nın döviz yükümlülüklerini yerine getirmek ve döviz likiditesini sağlamak için bulundurduğu altın ve benzeri dış rezerv varlıklar ve ülkedeki yerleşik kişilerin yurt dışı yerleşik kişilere olan finansal yükümlülüklerini gösteren istatistik tablosu uluslararası yatırım pozisyonu tablosu olarak isimlendirilmiştir.

Net İşletme Sermayesi

Dönen varlıklar ile kısa vadeli borçlar arasındaki farka eşittir. Kısa vadeli likidite göstergesidir.

Net Hata Noksan

Ödemeler dengesinin cari işlemler ve sermaye dengesi ile açıklanamayan döviz giriş ve çıkışları için kullanılan hesaptır.

Müteselsil

Zincirleme ya da dayanışmalı anlamına gelmektedir.

Moratoryum

Borçlunun ödeme gücünü kaybetmesi nedeniyle borçlarının tamamını ya da bir kısmını ödeyemeyeceğini ilan etmesidir. 

Mobilite

Piyasaya giriş çıkışların serbest olduğu durumdur.

Miktar Teorisi

Para arzı ile fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişkiyi açıklayan kuramdır.

Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış

Mevsime özel yükseliş ve düşüşler ile aylık iş günü sayısı değişimlerinden arındırılmış verilerdir.

Menşe Şahadetnamesi

Uluslararası ticarette bir malın hangi ülkeye ait olduğu, yani hangi ülkede üretildiği konusunda bilgi veren belgedir.

Menkul Kıymet

Yatırım amacı taşıyan kıymetli evraklar menkul kıymet olarak adlandırılmaktadır. Menkul kıymetler bir ortaklık hakkı ya da alacak hakkını temsil edebilir.

Marjinal Ürün

Üretime eklenen her bir emek faktörünün toplam çıktıya olan katkısını belirtmektedir.

Marjinal Tüketim Eğilimi

Net gelirde oluşan değişimin harcamalarda ne kadarlık bir değişim yarattığını gösteren ölçüdür.

Synonyms - marjinal tasarruf eğilimi
Marjinal Maliyet

Üretilen her bir birim ürünün toplam maliyete katkısıdır.

Marjinal İkame Oranı

İki mal arasında birbirleri yerine tercih edilme oranıdır.

Synonyms - Marjinal İkame Haddi
Marjinal Fayda

İlave tüketilen her birim malın ya da hizmetin toplam faydaya katkısıdır.