Terim Açıklama
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

Üretim sürecinde tamamen tüketilen varlıkların, ömrü üretim faaliyetinin zaman ve yoğunluğuna bağlı olan giderlerin aktifleştirilmesidir.

Özel Maliyetler

İşletmelerin kiraladıkları gayrimenkullerin değerini artıracak ya da gayrimenkulleri kiraladıkları süre boyunca kullanıma yönelik faydalanacakları yatırım giderleri özel maliyet hesabına kaydedilmektedir.

Öz Sermaye Karlılığı

Net karın öz sermayeye oranıdır.

Synonyms - Öz Kaynak Karlılığı
Öz Sermaye Çarpanı

Toplam aktiflerin öz sermayeye oranı ile hesaplanır.

Synonyms - Öz Kaynak Çarpanı
Ortalama Ürün

Değişken girdi başına düşün üretim miktarıdır.

Ordino

Borsa ve dış ticarette kullanılan emir, talimat anlamına gelen italyanca kökenli terimdir.

Ordinal Fayda

Faydanın bir fayda ölçüsü ile ölçülemeyeceğini savunan görüştür.

Ölü Kedi Sıçrayışı

Güçlü düşüş trendinde görülen kısa süreli yükseliş hareketini tanımlayan teknik analiz formasyonudur.

Ölçek Ekonomileri

Bir üretim ya da hizmetin daha fazla ya da geniş çaplı gerçekleştirilmesi durumunda birim maliyetinin düşmesi ve maliyet avantajı getirmesi durumudur.

Ölçeğe Göre Getiri

Üretim faktörlerindeki, yani girdilerdeki artış ile çıktı miktarı ve üretim verimliliğindeki artış oranı arasındaki ilişkidir.

Ödemeler Dengesi

Bir ülkenin belirli bir dönem içinde diğer ülkeler ile yaptığı tüm ekonomik faaliyetleri muhasebeleştiren tablodur.

Nosyonal Değer

Nosyonal değer ya da nosyonal esas kısaca bir türev kontratını oluşturan varlıkların toplam değeridir.

Synonyms - nosyonal esas
Normatif Ekonomi

Ekonominin "ne olmalı?" sorusuna cevap vermeye çalışan koludur.

Synonyms - Normatif İktisat
Nominal Değer

Menkul kıymetlerin üzerinde yazılı değerdir.

Nitelikli Yatırımcı

Belirli şartları karşılayan kuruluşlar ile, en az bir (1) milyon TL varlığı olan gerçek kişileri tanımlamak için kullanılır.