Terim Açıklama
Doğrudan Alım

Para politikası hedefleri kapsamında Merkez Bankası'nın piyasadaki likidite açığını gidermek amacıyla piyasadan menkul kıymet satın alması işlemidir.

Dışsal Ekonomiler

Bir işletmenin içsel faaliyetleri dışındaki gelişmeler nedeniyle elde edeceği maliyet avantaj ve dezavantajlarını, dolayısıyla kazanç ve kayıplarını tanımlamak için kullanılır.

Disponibilite

Bankaların topladıkları mevduat karşılığında kasalarında bulundurmaları gereken varlığı ifade eder.

Dış Ticaret Hadleri

İhracat fiyatlarının ithalat fiyatlarına oranıdır.

Synonyms - dış ticaret haddi
DİBS

Devlet iç borçlanma senedinin kısaltmasıdır.

Dezenflasyon

Enflasyonun azalmasıdır, yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sürecidir.

Devalüasyon

Bir ülke para biriminin diğer bir para birimi ya da para birimi grubu karşısında değerinin düşürülmesi anlamına gelmektedir.

Depo Sertifikası

Yabancı hisse senetlerini temsilen, bu menkul kıymetlerin başka bir ülkede satışı için çıkarılan sertifikalardır.

Değiştirilebilir Tahvil

Değiştirilebilir Tahviller (DET) payları borsada işlem gören hisse senetleri ile değiştirilebilme hakkı taşıyan borçlanma araçlarıdır.

Değişken Maliyet

Toplam üretim miktarına bağlı olarak değişen maliyetlerdir.

Synonyms - değişken maliyetler
Değişken Girdi

Üretim miktarı ile beraber artan ya da azalan girdilerdir.

Defter Değeri

Özsermayenin pay senedi sayısına bölünmesi ile hesaplanmaktadır.

Deflatör

Enflasyon hesaplamasında kullanılan bir ekonomik ölçüdür.

Synonyms - GSYİH Deflatörü
Deflasyon

Bir ekonomide belirli bir dönemde fiyatlar genel düzeyinde sürekli bir düşüşü ifade etmektedir.

Synonyms - deflasyonist
Dealer

Kendi nam ve hesabına menkul kıymet alım ve satımı yapan kişilerdir.