Terim Açıklama
Emisyon

Kelime anlamı "sürüm" dür, finansta "Dolaşıma çıkarmak, ihraç etmek" anlamında kullanılmaktadır.

Synonyms - Emisyon Hacmi
Eksik İstihdam

Bir ekonomide işgücünün yetenek, eğitim, deneyim ve işe müsaitlik anlamında verimliliğinin ölçüsüdür.

Ekonomik Sipariş Miktarı

Toplam stok maliyetini minimum seviyede tutan sipariş miktarını belirlemek için kullanılan stok yönetim modelidir.

Ekonomik Mal

Elde edilmesi için bir bedel ödenmesi gereken mallardır.

Düşük Mallar

Tüketici geliri artarken talebin düştüğü mallardır.

Synonyms - Düşük mal
Duran Varlıklar

Bir yıldan (faaliyet döneminden) uzun süre için, işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere elde edilen ve bir yıldan kısa sürede nakde çevrilmesi, tüketilmesi düşünülmeyen ya da kısa sürede nakde döndürülme niteliği taşımayan işletme varlıklarıdır.

Dünya Bankası

Dünya Bankası gelişmekte olan ülkelere kredi sağlayan, Birleşmiş Milletler sistemi içinde yer alan uluslararası bir kuruluştur. Kuruluşun ana hedefi dünyadaki yoksulluğu azaltmaktır.

Döviz Kuru Rejimleri

Bir ülkenin resmi para biriminin diğer ülke para birimleri karşısındaki değerinin belirlenmesi için izlenecek olan politikalardır.

Synonyms - döviz kuru rejimi
Dönen Varlıklar

Firmanın bir yıl ve daha kısa sürede nakde çevrilebilecek varlıklarının izlendiği bilanço bölümüdür.

Dolaysız Vergi

Vergi mükellefleri tarafından aracısız olarak devlete ödenen vergilerdir.

Dolaylı Yatırımlar

Dolaylı yabancı sermaye yatırımları yabancı yatırımcıların bir ülkedeki hisse senedi ve tahvil gibi finansal araçlara yaptıkları yatırımları kapsamaktadır.

Dolaylı Vergi

Gelir ve sermaye üzerinden değil, bir malın satışı gibi tüketim işlemleri üzerinden alınan vergilerdir.

Dolarizasyon

Bir ülkede değişim aracı, hesap birimi ve değer biriktirme aracı olarak ulusal para birimi yerine yabancı para kullanımının artması ya da tamamen yabancı para birimine geçilmesidir.

Doğrudan Yatırımlar

Doğrudan yatırım ya da tam adıyla "doğrudan yabancı sermaye yatırımları" bir ülke sınırları dışındaki yatırımcıların ilgili ülkeye yaptıkları reel, yani üretime dönük yatırımlardır.

Doğrudan Satım

Para politikası çerçevesinde Merkez Bankası'nın piyasaya kendi portföyünden menkul kıymet satışı yapmasıdır.