Terim Açıklama
Gösterge Faiz

Tahvillerin genel performanslarını ölçmek için kullanılan referans olarak seçilen tahvilin faiz oranıdır.

Giffen Malı

Fiyatı arttığında daha fazla kullanılan mallardır. Giffen paradoksu olarak da bilinir.

Synonyms - Giffen malları, giffen paradoksu
Gelişen İşletmeler Pazarı

Gelişme ve büyüme potansiyeli taşıyan işletmelerin fon sağlamak amacıyla işlem gördükleri pazar yeridir.

Gelire Endeksli Senetler

Getirisi Kamu İktisadi Teşebbüsü statüsündeki bazı kuruluşların bütçeye aktarılan paylarına endekslenen senetlerdir.

Gelir Ortaklığı Senetleri

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesislerin gelirlerine gerçek ve tüzel kişilerin ortak olmasını sağlayan hamiline yazılı senetlerdir.

Gelir Esnekliği

Tüketicinin gelirindeki yüzdesel değişimin bir mala olan talep miktarını ne kadar değiştirdiğini ölçmek için kullanılır.

Synonyms - Talebin Gelir Esnekliği
Geç Likidite Penceresi

Merkez Bankası'nın gün sonunda, son borç veren makam olarak bankalara uyguladığı borç alma ve verme imkanıdır.

Gayrimenkul Sertifikası

İnşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkullerin finansmanının sağlanması amacıyla ihraç edilen menkul kıymetlerdir.

Forward

Belirli bir dayanak varlığın belirlenen ileri bir vadede, yine önceden belirlenen bir fiyat ve miktar üzerinden alım ya da satım yükümlülüğünü veren anlaşmalardır.

Forfaiting

Bir işletmenin mal ve hizmet ihracatından doğan vadeli alacaklarının bir banka ya da finans kuruluşuna devredilmesidir.

Fizyokrasi

Doğanın düzeninden yola çıkarak oluşturulmuş, tarımsal üretimin önemini savunan,18 yy.'da ortaya çıkmış bir düşünce sistemidir. 

Synonyms - fizyokratlar
Fiyat Limiti

Bir menkul kıymetin bir seansta işlem görebileceği üst ve alt limitler "fiyat limiti" olarak adlandırılır.

Synonyms - Fiyat limitleri,fiyat marjı
Fiyat İstikrarı

Dikkate alınmayacak ölçüde düşük ve değişken olmayan enflasyon oranını ifade eder.

Fiyat Farklılaştırması

Bir firmanın kar maksimizasyonunu sağlamak amacıyla aynı ürünü farklı fiyatlara satma uygulamasıdır.

Fiyat Adımı

Her menkul kıymetin fiyatı için bir defada gerçekleşebilecek en küçük fiyat değişimini ifade eder.