Terim Açıklama
Vergi Matrahı

Vergi konusunun verginin hesaplanmasında esas alınan değeri ya da miktarıdır.

Vergi İstisnası

Esas itibariyle vergiye tabi olması gereken bir olay ya da gelirin tümünün ya da bir kısmının vergi dışı bırakılmasıdır.

Varlık Teminatlı Menkul Kıymet

İhraç yetkisi verilmiş kuruluşların bilanço aktiflerinde yer alan varlıkları teminat olarak göstererek ihraç ettikleri borçlanma araçlarıdır.

Synonyms - Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

VDMK alacak karşılığı ihraç edilen kıymetli evraktır.

Synonyms - Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Valör

İşlem yapılış tarihi ile işlemin gerçekleşme tarihi arasındaki farkı tanımlamak için kullanılan finans terimidir. Valör tarihi, işlemin karşılıklı olarak muhasebe hesaplarına alacak ve borç geçtiği, özetle işlemin fiilen gerçekleştiği tarihtir.

Vadeli İşlemler Sözleşmesi

İleri tarihli alım satım işlemlerini tanımlayan sözleşmelerdir. Vadeli işlem sözleşmeleri futures ve forward olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Synonyms - vadeli işlem sözleşmesi
Uzun Dönem

Bir yıldan uzun yatırımlar için kullanılmakla birlikte muhasebe ve ekonomi açısından farklı anlamları bulunmaktadır.

Uygunluk Testi

Yatırım kuruluşlarının sundukları hizmetlerin müşterilere uygun olup olmadığını tespit edebilmek amacıyla genel müşterilere uygulamakla yükümlü oldukları kısa değerlendirmedir.

Ulusal Pazar

Borsa İstanbul'un temel pazarıdır. Bu pazarın kotasyon şartlarını tamamlayan tüm şirketlerin payları ulusal pazarda işlem görmektedir.

Tröst

Bir grup firmanın rekabeti ortadan kaldırmak ve fiyat kontrolü sağlamak amacıyla beraber hareket etmesidir.

Toptan Satışlar Pazarı

Belirli miktarın üzerindeki, alıcısı daha önceden belli ya da belli olmayan hisse senedi işlemlerinin yapıldığı borsa pazar yeridir.

Toplam Fayda

Bir malın ya da hizmetin tüketilmesi sonucunda bireyin elde ettiği tatmindir.

Tobin Vergisi

Ekonomide spekülatif amaçlı hareketlerin önüne geçmek amacıyla döviz alım satımlarına getirilmesi önerilen vergi çeşididir.

Tezgahüstü Piyasa

Organize olmayan, örgütlenmemiş piyasalar için kullanılan isimdir.

Synonyms - Tezgahüstü Piyasalar
Ters repo

Bir menkul kıymetin işlem anında belirlenen vade ve faiz oranından geri satım taahhüdü ile alım işlemidir.