Terim Açıklama
Kolektif Yatırım Kuruluşu

"Kolektif yatırım kuruluşları" ifadesi yatırım fonu ve yatırım ortaklıkları için kullanılmaktadır.

Synonyms - kolektif yatırım kuruluşları
Kıymetli Maden Bonosu

Kıymetli madenin işlem gördüğü borsaya üye bankalar ile kıymetli maden aracı kurumlarının belli miktarda kıymetli maden cinsinden ihraç ederek iskontolu veya iskontosuz olarak sattıkları bonolardır.

Kıymetli Evrak

Taşıdığı hakkın senetten ayrı düşünülemediği belgeler kıymetli evrak olarak adlandırılmıştır.

Kısa Dönem

Genel anlamda bir finansal varlığın bir yıl ya da daha kısa süreli elde tutulması anlamında kullanılır. Muhasebe, ekonomi ve finans açısından farklı anlamlara gelebilir.

Katkı Payı

Satışlar ile değişken maliyetlerin farkıdır.

Katkı Oranı

Katkı payının birim satış fiyatına oranıdır. 

Kardinal Fayda

Faydanın ölçülebildiğini öne süren yaklaşımdır.

Kapasite Kullanım Oranı

Bir işletme ya da ülke ölçeğinde toplam üretim kapasitesinin ne kadarının kullanıldığını gösteren orandır.

Kanuni Ehliyet

Ehliyet, yetkin olma anlamındadır. Kanuni ehliyet, herkesin faydalanabildiği haklardan faydalanabilme ve bu hakları kullanabilme durumunda olmaktır.

Kamuyu Aydınlatma Platformu

SPK mevzuatı gereğince yapılması gereken bildirimlerin yer aldığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu 'na bağlı elektronik sistemdir.

Synonyms - KAP
Kambiyo

Para ve para yerine geçen her türlü kıymetli evrak kambiyo olarak isimlendirilmiştir.

İzahname

Sermaye piyasası araçlarının ihracında ya da halka arzında yatırımcıları şirket hakkında bilgilendirmek üzere düzenlenen belgedir.

İstihdam Oranı

İstihdam edilen nüfusun kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusa oranıdır.

İşsizlik Oranı

 İşsizlerin işgücüne oranı olarak tanımlanmaktadır.

İşletme Kaldıracı

Bir işletmenin sabit giderleri ve faiz giderleri ile satış hacminin işletme kar/zararına etkisini ölçen katsayıdır.