Terim Açıklama
Zorunlu Karşılık Oranı

Bankaların topladıkları mevduatlar karşılığında TCMB nezdinde bulundurmaları gereken mevduat oranıdır.

Synonyms - Zorunlu Karşılıklar
Zilyetlik

Bir kimsenin taşınır ya da taşınmaz bir mal üzerindeki fiili hakimiyetidir. Bu mal bir menkul ya da gayrimenkul olabilir.

Zarf Eğrisi

Kısa dönem ortalama maliyet eğrilerine teğet olarak çizilen uzun dönem ortalama maliyet eğrisidir (LRAC).

Yevmiye Defteri

Muhasebede kayıt tutma işleminin başlangıcında kayda konu işlemlerin tarih sırasına göre ve maddeler halinde günlük olarak kaydedildiği muhasebe defteridir.

Yerindelik Testi

Yatırımcının, yatırım amaçları, beklentileri, mali durumu, bilgi ve tecrübesi ile yetkili kuruluşun verdiği hizmetin uyum değerlendirmesidir.

Yatırım Ortaklığı

Sermaye piyasası araçları, gayrimenkul ya da girişim sermayesi yatırımlarından oluşan portföylerin işletilmesi amacıyla kurulan anonim ortaklıklardır.

Synonyms - yatırım ortaklıkları
Yatırım Kuruluşu

Sermaye piyasası kanununa göre "yatırım kuruluşu" tanımı; "aracı kurumlar, bankalar ve SPK tarafından yatırım hizmeti verecek diğer sermaye piyasası kurumları" şeklinde yapılmıştır.

Synonyms - Yatırım Kuruluşları
Yatırım Fonu

Yatırım fonları, katılma payları karşılığında yatırımcılardan toplanan paraların, yatırımcılar adına çeşitli portföylerde değerlendirilmesi adına kurulan yatırım kuruluşlarıdır.

Synonyms - Yatırım Fonları
Yatırım Danışmanlığı

Yatırımcının talebi ile ya da yatırımcı talebi olmaksızın sermaye piyasası araçları ve ihraççı firmalar hakkında yönlendirici nitelikte yorum ve tavsiyeler verilmesidir.

Vergi, Resim ve Harç

Vergi, resim ve harçlar temel kamu gelirlerini oluşturmaktadır. Birbirlerinden farkları şu şekildedir:

Vergi Tebliği

Vergi tebliği vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden durumun yetkili makamlar tarafından vergi mükellefine yazı ile bildirilmesidir. 

Vergi Tarhı

Verginin, vergi dairesi tarafından matrah ve vergi oranları üzerinden hesaplanarak tespit edilmesi işlemidir.

Vergi Tahakkuku

Tarh ve tebliğ edilen verginin ödenecek aşamaya gelmesidir.

Vergi Mükellefi

Vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu düşen gerçek ya da tüzel kişidir. 

Vergi Muafiyeti

Vergi yükümlüsü olması gereken gerçek ya da tüzel kişilerin vergi yasalarında yer alan hükümler doğrultusunda vergi dışı bırakılmalarıdır