Vergi Tarhı

Terim Açıklama
Vergi Tarhı

Verginin, vergi dairesi tarafından matrah ve vergi oranları üzerinden hesaplanarak tespit edilmesi işlemidir.

Vergilendirme süreci aşağıdaki sıra ile ilerlemektedir; 

Vergi Tarhı - Vergi Tebliği - Vergi Tahakkuku - Vergi Tahsili

Vergi usul kanununa göre tarh yöntemleri aşağıdaki şekildedir;

  • Beyana Dayalı Tarh: Vergi mükellefi beyanını esas alan yöntemdir. Mükelleflerin kanunlar çerçevesinde ödemeleri gereken vergileri unsur ve tutarları üzerinden vergi matrahı ile vergi dairesine bildirmeleri ve vergi dairesince tarh işleminin yapılmasıdır. Beyana dayalı işlemlerde tarh, tebliğ ve tahakkuk beraber yapılmış olur.
  • İkmalen Tarh: İkmalen ; "tamamlayarak, bitirerek" anlamına gelmektedir. Bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiye ilişkin ortaya çıkan bşr matrah ve matrah farkı üzerinden alınacak verginin tarh edilmesidir.
  • Resen Tarh: Resen; "kendiliğinden" anlamına gelmektedir. Vergi matrahının tamamen ya da kısmen defter kayıt ve belgelere göre tespit edilemediği durumlarda, matrahın takdir komisyonlarınca ya da vergi incelemesi yapmaya yetkili merciilerce tarh edilmesidir. İlgili mercilerin raporları ile tespit edilen matrah resen takdir olunur.
  • İdarece Tarh: Mükellef üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmeyerek kanuni süreler içerisinde vergi tarhı için müracat etmemişse, tarh işlemi vergi idaresi tarafından kanunen belirli matrahlar üzerinden yapılmaktadır. İkmalen ve resen tarh dışında kalan durumlarda yapılmaktadır.