Varlık Teminatlı Menkul Kıymet

Terim Açıklama
Varlık Teminatlı Menkul Kıymet

İhraç yetkisi verilmiş kuruluşların bilanço aktiflerinde yer alan varlıkları teminat olarak göstererek ihraç ettikleri borçlanma araçlarıdır.

VTMK bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO) ile kendi kanunlarınca menkul kıymet ihraç etmeye yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca ihraç edilebilmektedir.

Aşağıda VTMK ihracı için teminat olarak gösterilebilecek varlıklara örnekler yer almaktadır;

  • Bankaların tüketici kredileri ve ticari krediler,
  • Finansal kiralama (leasing) sözleşmelerinden doğan alacaklar,
  • T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) gayrimenkul satışından kaynaklanan alacakları,
  • Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının (GYO) portföylerindeki gayrimenkullerin satış veya satış vaadi sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklar, 

Bunlar dışında nitelikleri SPK tarafından belirlenen diğer varlıkları teminat göstererek VTMK ihraç edilebilir. Bir teminata bağlı olması bu menkul kıymetlerin ödenmeme riskini azaltmaktadır.

Teminat varlıkları ihraççı firmanın bilançosunda yer alan diğer varlıklardan ayrı izlenir, bu varlıklar teminat görevini üstlendikleri süre boyunca hiçbir koşulda  amacı dışında kullanılamaz, rehin verilemez, teminat gösterilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı ile dahi haczedilemez, iflas masasına dahil edilemez ve ihtiyati tedbir kararı verilemez.

İsim benzerliği nedeniyle "Varlığa Dayalı Menkul Kıymet" ile karıştırılabilir. Varlık teminatlı menkul kıymetlerin varlığa dayalı menkul kıymetlerden farkı VTMK ihracında ilgili varlıkların teminat olarak gösterilmesidir. Varlığa dayalı ve varlık teminatlı menkul kıymetler iskontolu olarak veya dönemsel ve değişken faiz ödemeli olarak ihraç edilebilir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Covered Bonds

Synonyms: Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler