Tröst

Terim Açıklama
Tröst

Bir grup firmanın rekabeti ortadan kaldırmak ve fiyat kontrolü sağlamak amacıyla beraber hareket etmesidir.

Kartelde tekel yaratma amacıyla firmalar arası bir anlaşma yapılırken, tröstte işletmelerin fiziki olarak da tek merkezden kontrol edilecek şekilde bir ortaklığa girmeleri söz konusudur. Firmalar hukuki ve ekonomik olarak yeni bir tüzel kişilik altında toplanmaktadır.

Piyasa hakimiyetini tamamen ele geçirmek amacıyla sermaye birlikteliği oluşturan firmalar genellikle aynı sektörde ve benzer mallar üreten firmalardır. Bu tür firmaların oluşturduğu tekel "yatay tröst" olarak bilinmektedir.

Belli bir malın üretim sürecinde yer alan tüm firmaların oluşturduğu tröstler ise "dikey tröst" olarak adlandırılır. Örneğin bir malın üretim sürecindeki tüm ara mal üreticilerinin birleşmesi dikey trösttür.

Ticarete ve tüketiciye verdikleri zararlar nedeniyle bir çok ülkede tröstler illegal kabul edilmektedir. Tröstleri engellemek adına anti-tröst yasaları bulunmaktadır.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Trust