Toplam Fayda

Terim Açıklama
Toplam Fayda

Bir malın ya da hizmetin tüketilmesi sonucunda bireyin elde ettiği tatmindir.

Tüketilen tüm birimlerin sağladığı faydaların toplamı toplam faydaya eşittir. Aşağıdaki tabloda soda tüketimi ile elde edilen toplam fayda sembolik olarak gösterilmiştir. "Fayda" her tüketici için farklı seviyede olabilir.

Örnek tabloda da görüldüğü üzere tüketim sonucunda elde edilen toplam fayda öncelikle artmakta fakat belirli bir miktara ulaştıktan sonra artış durmakta ve fayda giderek azalmaktadır. İlave tüketilen her birimden elde edilen faydanın (Marjinal Fayda) giderek azaldığı bu durum "Azalan Marjinal Fayda Teorisi" ile açıklanmaktadır.  

Tüketilen Soda Adedi Toplam Fayda (TU) Marjinal Fayda (MU)
o o
1 10 10
2 16 6
3 20 4
4 22 2
5 22 o
6 20 -2
7 18 -2

Yukarıdaki tüketicinin toplam fayda eğrisi aşağıdaki şekilde oluşacaktır;

toplam fayda eğrisi

Tablodan da görüleceği üzere tüketilen her birim maldan elde edilen faydanın toplamı, yani marjinal faydaların toplamı da toplam faydaya eşittir.

Tüketicinin amacı fayda maksimizasyonunu sağlamak, yani mümkün olan en yüksek faydaya ulaşmaktır. Bu koşul gerçekleştiğinde "tüketici dengesi" sağlanmış olur.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Total Utility (TU)