Şerefiye

Terim Açıklama
Şerefiye

"İtibar değeri" olarak tanımlanabilir.

Şerefiye muhasebede ve gayrimenkul sektöründe kullanılan bir kavramdır;

Muhasebede bir işletmenin diğerini devralması esnasında ortaya çıkar. Devir alma bedeli devir alınan işletmenin net varlıklarının (varlıklar-borçlar) rayiç değerinden fazlaysa aradaki fark şerefiye olarak tanımlanır. Bu durumda taşıdığı itibar değeri ya da isim hakkı nedeniyle işletmeye varlıklarından daha fazla bedel ödenmiştir. Şerefiye maliyet bedeli ile muhasebeleştirilir ve amortismana tabi tutulabilir. Tek düzen hesap planında maddi olmayan duran varlıklar alt hesabında, 261 numaralı hesapta takip edilir.

Gayrimenkul sektöründe ise altyapı, ulaşım ve imar değişiklikleri gibi kamu uygulamaları dolayısı ile kişilerin mal varlıklarında (taşınmazlarında) meydana gelen değer artışları için kullanılır. Bu değer artışları nedeniyle gayrimenkul sahiplerinin yapılan kamu yatırımlarına katılmaları amaçlanmakta ve ilgili değer artışları üzerinden vergiye tabi tutulmaktadır.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Goodwill