Portföy Yöneticiliği

Terim Açıklama
Portföy Yöneticiliği

Finansal varlıklardan oluşan portföylerin, portföy yönetim sözleşmesine bağlı olarak, her bir müşteri özelinde doğrudan veya dolaylı maddi menfaat sağlamak amacıyla vekil sıfatıyla yönetilmesidir.

Müşteri, kolektif yatırım kuruluşu (Yatırım fonu ve yatırım ortaklıkları) ya da bireysel yatırımcı olabilir. Bu durumda portföy yöneticiliği faaliyetini ikiye ayırmak mümkündür:

  • Bireysel Portföy Yönetimi: Portföy yönetimi şirketinin yanı sıra SPK'dan yetki belgesi alınması koşuluyla aracı kurum ile yatırım ve kalkınma bankaları tarafından da yürütülebilir,
  • Kolektif Portföy Yönetimi: Portföy yönetim şirketleri tarafından yürütülür.

Portföy yöneticiliği faaliyetleri SPK 'nın bu faaliyetler ile ilgili yayınladığı tebliğ ile düzenlenmektedir. Bu tebliğe göre:

Bireysel portföy yönetimi asgari olarak aşağıda belirtilen faaliyet ve hizmetleri kapsar;

  • Portföy yönetimi,
  • Hukuki işlemlerin yürütülmesi ve muhasebe hizmetleri ile kayıtların tutulması,
  • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi,
  • Portföy yönetimine ilişkin işlem ve sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

Kolektif portföy yönetimi yukarıdaki maddelere ek olarak aşağıdaki hizmet ve faaliyetleri de kapsar;

  • Değerleme ve katılma payı fiyatının hesaplanması,
  • Portföylerin mevzuata, iç tüzüğe, izahname ve esas sözleşmeye uygunluğunun izlenmesi ve kontrolü, katılma payı sahipliği kayıtlarının izlenmesi,
  • Fon gelir ve giderlerinin hesaplanması ve dağıtımı,
  • Katılma payı ihracı ve geri alımı,

Portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunan kurumlar tüm işlemlerden ve müşterilere verebilecekleri zararlardan müşteriye karşı doğrudan sorumludur.