Paya Dönüştürülebilir Tahvil

Terim Açıklama
Paya Dönüştürülebilir Tahvil

Paya dönüştürülebilir tahviller PDT ihraçcı ortaklığın sermaye artırımıyla çıkaracağı paylara veya izahname ve sirkülerde belirtilen esaslar çerçevesinde temin edilen ihraçcı paylarına dönüştürme hakkı veren boçlanma araçlarıdır.

Paya dönüştürülebilir tahvillerin (PDT) vadesi 365 günden az olamaz, ek olarak PDT'ler ancak vade tarihinden 365 gün sonra paya dönüştürülebilir. PDT vadesi içinde dönüştürme hakkını kullanmayan yatırımcıların bu hakları ortadan kalkar ve yatırımcılara anapara ve kazandıkları faizler ödenir. PDT'ler nominal değer üzerinden paya dönüştürülebilirler. Dönüştürme tarihinde faiz ödemesi varsa bu ödeme de nominal değere eklenerek paya dönüştürülebilir, dönüştürme tarihine kadarki faizler ise yatırımcıya nakden ödenir.

Tahviller karşılığı verilecek olan payların fiyatı "dönüştürme fiyatı", PDT'nin nominal değeri karşılığı verilecek pay adedi ise "değiştirme oranı" olarak adlandırılmıştır.

Bu terim ile benzer: Değiştirilebilir Tahvil

Bu terimin İngilizce karşılığı: Convertable Bonds