Özel Maliyetler

Terim Açıklama
Özel Maliyetler

İşletmelerin kiraladıkları gayrimenkullerin değerini artıracak ya da gayrimenkulleri kiraladıkları süre boyunca kullanıma yönelik faydalanacakları yatırım giderleri özel maliyet hesabına kaydedilmektedir.

264 Özel maliyetler hesabı maddi olmayan duran varlıklar hesap grubunun alt hesabıdır. Özel maliyetler hesabında izlenen harcamalar normal tamir ve bakım harcamalarından farklıdır, bu hesapta işletmenin yararlanma amacıyla yaptığı yol, köprü gibi arsa geliştirmeleri ile garaj, ambar, ek bina gibi bina geliştirmeleri için yapılan harcamalar izlenmektedir, işletme kiralama sonunda bu varlıkları mal sahibine terk edecektir, tüm bu yatırımlar maliyet bedeli ile aktifleştirilerek bilançonun özel maliyetler hesabında izlenebilmektedir.

Kiralama sonunda özel maliyet hesabında izlenen yatırımların mal sahibine bir bedel karşılığı devredilmesi durumunda bu işlem bir mal satışı şeklinde muhasebeleştirilmelidir. 

Özel maliyetler hesabında izlenen harcamalar amortismana tabidir. Bu harcamalar kira süresi içerisinde amorti edilir. Kira süresi belirsiz ise 5 yılda eşit taksitler ile amortismana tabi tutulur.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Special Costs