Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Terim Açıklama
Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Fiziksel varlığı bulunmayan, fakat işletmeye ticari fayda ve ayrıcalık sağlayan varlıklardır.

Maddi olmayan duran varlıklar işletmenin sahip olduğu haklar, imtiyazlar ve ayrıcalıklar şeklinde özetlenebilir. Patent, lisans, işletme hakkı, işletme ünvanı, marka, telif hakkı, şerefiye bu hesaba kaydedilen varlıklara örnek gösterilebilir. Bu tür varlıklar işletme tarafından bir bedel karşılığında satın alınmış olabileceği gibi işletme tarafından yaratılmış da olabilir. Bir işletmenin maden işletme hakkı için bedel ödemesi gerekirken diğer bir işletmenin çok değerli bir markaya sahip olması buna örnek gösterilebilir.

Maddi olmayan duran varlıklar oluştuklarında ya da bir bedel karşılığında satın alındıklarındaki değer üzerinden muhasebeleştirilirler ve kullanım sürelerine göre amortismana tabi tutulabilir. Ayrılan amortisman bilanço aktifinde negatif değer olarak takip edilmektedir, bu hesap bilançoda net değeri ile yer almış olur. 

Bazı işletmeler için maddi olmayan varlıklar aktif büyüklüğünde büyük önem taşır ve bu nedenle değerinin tespit edilmesi önemlidir. Bir moda markasının marka değeri aktif varlıkların büyük bir bölümünü oluşturabilir.

Bilançonun aktifler bölümünde yer alan maddi olmayan duran varlıklar hesabının tek düzen hesap plan çerçevesindeki alt hesapları ve numaraları aşağıda listelenmiştir;

26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

260. Haklar

261. Şerefiye

262. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri

263. Araştırma ve Geliştirme Giderleri

264. Özel Maliyetler

267. Diğer Maddi Olmayan Varlıklar

268. Birikmiş Amortismanlar (-) 

269. Verilen Avanslar

Bu terimin İngilizce karşılığı: Intangible Assets