Laissez Faire Laissez Passer

Terim Açıklama
Laissez Faire Laissez Passer

"Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" anlamına gelen fransızca sözdür.

Bu sözün tam olarak ne zaman kullanıldığı tartışma konusudur. 1700'lü yıllarda Fransa'da hükümet ve tüccarlar arasında yapılan görüşmeler esnasında kullanıldığına dair görüşlerin yanında asıl sözün Çince'den geldiğine dair görüşler de bulunmaktadır. 1800'lü yıllarda ise Britannica ansiklopedisine girecek kadar ünlenmiştir.

"Laissez Faire" devletin özel sektöre teşvik, vergi, sübvansiyon ya da kısıtlamalar gibi herhangi bir müdahalesi olmaması gerektiğini savunan sözdür. Bu görüşün savunucuları piyasanın bir şekilde "doğası gereği" kendi dengesine kavuşacağını kabul ederler. Serbest piyasa tanımı bu söz ile oldukça ilgilidir. 

"Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" sloganını ekonomi biliminde ilk kullanan ekonomist grubu ise "fizyokratlar" dır. Fizyokrasi Adam Smith 'in görüşlerini de büyük ölçüde etkilemiştir. Adam Smith'in "görünmez el" gibi görüşleri Laissez Faire ile aynı paralelde olmakla birlikte ünlü ekonomistin bu sloganı hiç kullanmadığı belirtilmektedir.