Katkı Oranı

Terim Açıklama
Katkı Oranı

Katkı payının birim satış fiyatına oranıdır. 

Değişken maliyetler karşılandıktan sonra satışlardan işletmeye kalan yüzdedir. Başabaş noktası analizi ile ilgili bir kavram olan "katkı oranı" aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır:

Katkı Oranı = Katkı Payı / Birim Satış Fiyatı

Katkı payı satışlar ile değişken maliyet arasındaki farktır. Bu durumda formül aşağıdaki şekilde de ifade edilebilir:

Katkı oranı = (Toplam Satışlar - Toplam Değişken Maliyet) / Toplam Satışlar

Genellikle katkı oranı; hizmet sektöründe faaliyet gösteren, emek yoğun işletmelerin daha düşük, sanayi sektörü gibi sermaye yoğun sektörlerde ise daha yüksektir.

Örneğin; bir işletmenin ürettiği ürün gruplarından birisinde katkı oranı %25 ise, bu ürün grubunun satışlarından değişken maliyetler düşüldükten sonra her 1 TL satış için 25 kuruş kalmaktadır. Bu 25 kuruşla sabit maliyetler karşılandıktan sonra geriye kalan kısım işletme karıdır. 

Bir işletmede bu bilgi kullanılarak ve diğer ürün grupları ile karşılaştırılarak; ilgili ürün grubunun satış fiyatının arttırılıp arttırılamayacağı, değişken maliyetlerin düşürülüp düşürülemeyeceği ya da bu ürün grubunun üretimine devam edilip edilmeyeceği gibi kararlar alınabilir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Contribution Margin