İzahname

Terim Açıklama
İzahname

Sermaye piyasası araçlarının ihracında ya da halka arzında yatırımcıları şirket hakkında bilgilendirmek üzere düzenlenen belgedir.

Sermaye piyasası araçlarının halka arz edilebilmesi veya borsada işlem görebilmesi için izahname hazırlanması ve bu izahnamenin SPK tarafından onaylanması zorunludur.

İzahname:

  • ihraççı 'nın fnansal durum ve performansı ile geleceğe yönelik beklentilerini,
  • ihraççı 'nın faaliyetlerini,
  • İhraç edilecek veya borsada işlem görecek sermaye piyasası araçlarının özelliklerini
  • İhraç edilecek yatırım aracına bağlı hak ve riskleri

İçermelidir. Özet olarak yatırımcının bilinçli bir değerlendirme yapabilmesi adına gereken tüm bilgileri ayrıntılı, açık ve güncel şekli ile içeren belgedir.

İzahname SPK tarafından onaylandıktan sonra belirlenen süre içerisinde (15 iş günü) ihraççının internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, varsa yetkili kuruluşun internet sitesinde ilan edilir. İsteğe bağlı olarak basın yayın organlarında da ilan edilebilir. 

İzahname ile ilgili uyulması gereken tüm şartlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği" aracılığı ile düzenlenmektedir.