Gelir Esnekliği

Terim Açıklama
Gelir Esnekliği

Tüketicinin gelirindeki yüzdesel değişimin bir mala olan talep miktarını ne kadar değiştirdiğini ölçmek için kullanılır.

Talep edilen miktarı değiştiren bir unsur da gelir artışıdır, genel bir kural olarak gelir artışı talebi artırmaktadır. Talebin gelir esnekliği de gelirdeki yüzdesel artış ya da azalış karşısında talep edilen miktardaki değişimin hassasiyetini ölçmektedir.

Talebin gelir esnekliği formülü aşağıda verilmektedir,

Gelir Esnekliği = Talep edilen miktardaki yüzdesel değişim / Gelirdeki yüzdesel değişim

Ed= [(Q2−Q1)/Q1] / [(İ2-İ1)/İ1]

Örneğin; bir tüketicinin geliri %5 arttığında X malından %10 daha fazla tüketmektedir, bu durumda talebin gelir esnekliği "%10/%5 = 2" olarak hesaplanır. Bu da demektir ki tüketicinin geliri %1 artarsa X malından talep ettiği miktar %2 artacaktır.

Gelir arttığında talebin de arttığı mallar "normal mal" olarak adlandırılmaktadır. Yukarıdaki formüle göre normal mallar için talebin gelir esnekliği her zaman pozitiftir. Lüks mallar ise normal mallara göre gelir esnekliği daha yüksek, yani talep edilen miktarın gelirdeki değişime daha hassas olduğu mallardır. Gelirin talebi negatif yönde etkilediği mallar, yani gelir arttığında daha az talep edilen mallar ise "düşük mal" olarak adlandırılmaktadır.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Income Elasticity Of Demand

Synonyms: Talebin Gelir Esnekliği