Dünya Bankası

Terim Açıklama
Dünya Bankası

Dünya Bankası gelişmekte olan ülkelere kredi sağlayan, Birleşmiş Milletler sistemi içinde yer alan uluslararası bir kuruluştur. Kuruluşun ana hedefi dünyadaki yoksulluğu azaltmaktır.

Dünya Bankası İkinci Dünya Savaşı sonrasında (1944) Bretton Woods Konferansı'nda IMF ile beraber, savaş sonrası Avrupa ülkelerinin yeniden yapılanmasına yardımcı olmak amacıyla "Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası" adıyla kurulmuştur, bugün ise Dünya Bankası çok daha geniş bir hizmet grubunu tanımlamak için kullanılmaktadır. Dünya Bankası Grubu aşağıdaki 5 uluslararası kurumdan oluşmaktadır; 

  • Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (IBRD - International Bank for Reconstruction and Development): Orta gelir seviyesindeki gelişmekte olan ülkelerin kamu sektörüne kredi sağlayan kuruluştur.  IBRD kredileri okul, hastane, ulaşım gibi altyapı yatırımları ve ülke ekonomilerinin geliştirilmesine yönelik politikaları desteklemek amacıyla verilmektedir.
  • Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA - International Development Association): Yoksulluk sınırı altındaki, oldukça fakir ülkelere uzun vadeli kredi ya da hibe sağlamak amacıyla kurulmuştur.
  • Uluslararası Finans Kurumu (IFC - International Finance Corporation): Gelişmekte olan ülkelerin özel sektör  yatırımlarına yönelik kredi sağlamaktadır. Amacı özel sektöre finansman sağlayarak yeni iş kolları oluşturmak, istihdamı artırmak ve yaşam standardını yükseltmektir.
  • Çok taraflı Yatırımlar Garanti Ajansı (MIGA - Multilateral Investment Guarantee Agency): Gelişmekte olan ülkelerde yapılacak olan yabancı yatırımların döviz transferi riski, kamulaştırma, sözleşme ihlalleri ve savaş gibi risklere karşı korunması için çalışmaktadır.
  • Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID - International Centre for Settlement of Investment Disputes): Uluslararası yatırım ortamının güven içinde devam etmesini sağlamak amacıylaHükümetler ve yatırımcılar arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda tarafsız bir kuruluş olarak arabuluculuk ve tahkim görevi görmektedir.

Dünya Bankası'na 188 ülke üyedir. Her ülkenin oy gücü farklıdır, en yüksek oy hakkına sahip ülkeler sırasıyla ABD, Japonya, Çin ve Almanyadır. Bugün Dünya Bankası grubu gelişmekte olan ülkelerin projelerine uzun vadeli krediler sağlamakta, bu ülkelerin dış borçlarının kontrolü ve bu ülkelerdeki yoksullukla mücadele konusunda hizmet vermektedir. Özetle, Dünya Bankası gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere finansman sağlayarak ilgili ülkelerdeki hayat standardını artırmayı hedeflemektedir.