Dönen Varlıklar

Terim Açıklama
Dönen Varlıklar

Firmanın bir yıl ve daha kısa sürede nakde çevrilebilecek varlıklarının izlendiği bilanço bölümüdür.

Firmanın sahip olduğu değerler varlık olarak adlandırılmaktadır. Firma varlıkları bilançonun aktif bölümünde izlenmektedir. Bilançonun aktif toplamı dönen varlıklar ve duran varlıklar toplamından oluşmaktadır.  Tanımdan da anlaşılacağı üzere dönen varlıklar firmanın sahip olduğu likit varlıklardır. Faaliyet dönemi içinde kullanılacağı düşünülen varlıklar bu hesap grubunun ilgili alt hesaplarına kaydedilmektedir.

Aşağıda tek düzen hesap planına göre dönen varlıklar ve hesap numaraları listelenmiştir;

  • 10-Hazır Değerler
  • 11-Menkul Kıymetler
  • 12-Ticari Alacaklar
  • 13-Diğer Alacaklar
  • 15-Stoklar
  • 17-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
  • 18-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
  • 19-Diğer Dönen Varlıklar

Bu terimin İngilizce karşılığı: Current Assets