Dolaysız Vergi

Terim Açıklama
Dolaysız Vergi

Vergi mükellefleri tarafından aracısız olarak devlete ödenen vergilerdir.

Vergi servet üzerinden, gelir üzerinden ya da harcamalar üzerinden alınabilir. Harcamalar üzerinden alınan vergiler dolaylı vergi , servet ve gelir üzerinden alınan vergiler "dolaysız vergi" olarak tanımlanmıştır. Görüldüğü üzere dolaysız vergiler gelirin ve servetin büyüklüğü ile doğru orantılı olup herkes için farklıdır, vergi mükellefinin durumuna göre değişiklik göstermektedir. 

Dolaysız vergilerin yükümlüsü önceden bellidir ve bu vergiler süreklidir, belirli dönemlerde vergi mükelleflerine tahakkuk ettirilir ve ödenmesi istenir. Görüldüğü üzere devletin vergi tahsilinde herhangi bir aracı yoktur, bu nedenle "vasıtasız vergi" olarak da isimlendirilebilir.

Gelir vergisi, kurumlar vergisi, emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, veraset ve intikal vergisi gibi vergi kalemleri dolaysız vergilere örnek gösterilebilir.

Türkiye'de dolaylı vergilerin tahsilatı dolaysız vergilerin üzerindedir. Bir ülkede dolaysız vergilerin daha verimli toplanması, toplam vergi gelirleri içinde daha fazla pay alması gelir dağılımını düzelten bir etkiye sahiptir, bu nedenle alt ve orta gelirli kesim için olumludur.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Direct Tax