Bilanço Tablosu

Bir işletmenin belirli bir dönemdeki varlıklarını ve bu varlıkların kaynaklarını gösteren muhasebe tablosudur.

Bilanço, Latince "bilanx" kelimesinden gelmektedir ve terazi anlamındadır. Gerçekten de bilanço "aktif" ve "pasif" olarak iki bölüme ayrılmış bir terazi görünümündedir. Bilançonun aktif bölümü işletmenin nakit gibi likit varlıkları ile, alacaklarını, maddi taşınır, taşınmaz gibi varlıklarını göstermektedir. Bu varlıkların edinilmesi için kullanılan borçlar ve işletmeye konulan sermaye ise "pasif" bölümde gösterilir. Bilanço tablosunda varlıklar, yani aktifler ile, kaynaklar yani pasifler toplamı eşittir.

Bilanço işletmelerin karnesi gibidir, bir işletmenin finansal performansı bilançonun yapısı ile ölçülür. Genel olarak işletme varlıklarının nasıl finanse edildiği ve dönemler itibariyle varlıkların ve borçların değişimi bilanço analizinin temelini oluşturur. Bu analizleri kolaylaştırmak amacıyla çeşitli finansal rasyolar kullanılmaktadır.

Aşağıda örnek bir bilanço tablosu ve kalemleri görülebilir; 

Aktif Pasif
I.DÖNEN VARLIKLAR  
A-Hazır Değerler
B-Menkul Kıymetler
C-Ticari Alacaklar
D-Diğer Alacaklar
E-Stoklar
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
H-Diğer Dönen Varlıklar
Dönen Varlıklar Toplamı
II-DURAN VARLIKLAR
A-Ticari Alacaklar
B-Diğer Alacaklar
C-Mali Duran Varlıklar
D-Maddi Duran Varlıklar
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve GelirTahakkukları
H-Diğer Duran Varlıklar
Duran Varlıklar Toplamı
AKTİF TOPLAMI
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A-Mali Borçlar
B-Ticari Borçlar
C-Diğer Borçlar
D-Alınan Avanslar
E-Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler
F- Borç ve Gider Karşılıkları
G-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
H-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A-Mali Borçlar
B-Ticari Borçlar
C-Diğer Borçlar
D-Alınan Avanslar
E-Borç ve Gider Karşılıkları
F-Gelecek Yıllara Ait Gelir ve Gider Kaynakları
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı
III-ÖZ KAYNAKLAR
A-Ödenmiş Sermaye
B-Sermaye Yedekleri
C-Kâr Yedekleri
D-Geçmiş Yıl Kârları
E-Dönem Net Kârı
F-Geçmiş Yıl Zararları
Öz kaynaklar Toplamı
PASİF TOPLAMI

Bu terimin ingilizce karşılığı: Balance Sheet

Yazar: Onur Ceylan