Aval

Terim Açıklama
Aval

Üçüncü bir kişinin senet ya da poliçe gibi kambiyo senedinin bedelini ödeyeceğine dair kefalet vermesidir.

Aval kelimesi Fransızca'dan dilimize geçmiştir ve "ödeme kefilliği" anlamına gelmektedir.

Aval Türk Ticaret Kanunu 'nda tanımlanmış olup, geçerliliği kambiyo senetlerinin şekil şartlarına bağlıdır. Senetlerin şekil şartlarına uymadığı durumlarda aval de geçersiz sayılır. Aval veren kişi "aval içindir" ibaresi ile beraber senedin ön yüzünü imzalayarak aval verdiği kişi gibi borcun sorumlusu haline gelir. Aval, muhatap, keşideci veya cirantalar için verilebilir, eğer avalin kim için verildiği belirtilmemişse keşideci için verildiği kabul edilmektedir. 

Aval veren kişi borç ile ilgili müteselsil sorumluluk üstlenmiş olur ve bu sorumluluk geri dönülemez (Gayrikabulu Rücu) özelliktedir. Senedin alacaklısı (hamil) borç ödenmediği durumda keşideciye, cirantalara ya da aval verene başvurabilir. Aval, poliçe bedelinin tamamı için verilebileceği gibi kısmi olarak da verilebilir. Borcun aval veren tarafından ödenmesi durumunda borçlunun hakları da aval verene geçmiş olur.

Kabul aval kredisi olarak bilinen kredi türünde ihracatçı tarafından keşide edilen (düzenlenen) poliçe bedelinin banka aracılığı ile ithalatçı adına ihracatçıya ödenmesi ve bankanın poliçe bedelinin vadesinde ödeneceğine dair aval vermesi, yani kefalet vermesi işlemidir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Bill guarantee