Aktifler

Terim Açıklama
Aktifler

İşletmenin varlıklarını gösteren bilanço bölümüdür.

Aktifler bilanço tablosunun sol kısmında yer alır, karşılığında ise pasifler bulunmaktadır. Dönen ve duran varlıklar olmak üzere iki grup halinde incelenir:

  • Dönen varlıklar genel olarak işletmenin banka hesapları gibi likit varlıklarını, stoklarını ve kısa vadeli alacaklarını kapsar;
  • Duran varlıklar ise işletmenin makina parkı, fabrika binası ya da arsa gibi taşınmaz malları, başka şirketlerdeki payları ile bir yıldan uzun vadeli alacaklarını kapsar.

Bir şirketin aktif toplamı da finansal bir finansal büyüklük göstergesi olmakla birlikte tek başına şirketin mali performansı ile ilgili yorum yapmak için yeterli değildir. Analizlerde şirketin varlık yapısı, yıllar itibariyle varlıklardaki artış ve azalışlar ile varlıkların nasıl finanse edildiği sorgulanmalıdır. 

Bu terimin ingilizce karşılığı: Total Assets