Terim Açıklama
Vadeli İşlemler Sözleşmesi

İleri tarihli alım satım işlemlerini tanımlayan sözleşmelerdir. Vadeli işlem sözleşmeleri futures ve forward olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Synonyms - vadeli işlem sözleşmesi
Valör

İşlem yapılış tarihi ile işlemin gerçekleşme tarihi arasındaki farkı tanımlamak için kullanılan finans terimidir. Valör tarihi, işlemin karşılıklı olarak muhasebe hesaplarına alacak ve borç geçtiği, özetle işlemin fiilen gerçekleştiği tarihtir.

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

VDMK alacak karşılığı ihraç edilen kıymetli evraktır.

Synonyms - Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Varlık Teminatlı Menkul Kıymet

İhraç yetkisi verilmiş kuruluşların bilanço aktiflerinde yer alan varlıkları teminat olarak göstererek ihraç ettikleri borçlanma araçlarıdır.

Synonyms - Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
Vergi İstisnası

Esas itibariyle vergiye tabi olması gereken bir olay ya da gelirin tümünün ya da bir kısmının vergi dışı bırakılmasıdır.

Vergi Matrahı

Vergi konusunun verginin hesaplanmasında esas alınan değeri ya da miktarıdır.

Vergi Muafiyeti

Vergi yükümlüsü olması gereken gerçek ya da tüzel kişilerin vergi yasalarında yer alan hükümler doğrultusunda vergi dışı bırakılmalarıdır

Vergi Mükellefi

Vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu düşen gerçek ya da tüzel kişidir. 

Vergi Tahakkuku

Tarh ve tebliğ edilen verginin ödenecek aşamaya gelmesidir.

Vergi Tarhı

Verginin, vergi dairesi tarafından matrah ve vergi oranları üzerinden hesaplanarak tespit edilmesi işlemidir.

Vergi Tebliği

Vergi tebliği vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden durumun yetkili makamlar tarafından vergi mükellefine yazı ile bildirilmesidir. 

Vergi, Resim ve Harç

Vergi, resim ve harçlar temel kamu gelirlerini oluşturmaktadır. Birbirlerinden farkları şu şekildedir: