Terim Açıklama
M&A

Birleşme ve satın alma anlamına gelen merger ve acquisition kelimelerinin baş harflerinden oluşan kısaltmadır.

Maastricht Antlaşması

7 Şubat 1992'de imzalanan bu anlaşma ile 1957 yılında kurulan Avrupa Ekonomi Topluluğu resmen Avrupa Birliği adını almış ve Euro kullanan ülkeler arasına katılma kriterleri de bu anlaşma ile belirlenmiştir.

Synonyms - Maastricht Kriterleri
Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Fiziksel varlığı bulunmayan, fakat işletmeye ticari fayda ve ayrıcalık sağlayan varlıklardır.

Makro İhtiyati Politikalar

Finansal sistemin tümüne yönelik olarak alınan önlem ve düzenlemelerdir. "İhtiyati" gelecek gözetilerek yapılan faaliyet anlamına gelmektedir.

Marjinal Fayda

İlave tüketilen her birim malın ya da hizmetin toplam faydaya katkısıdır.

Marjinal İkame Oranı

İki mal arasında birbirleri yerine tercih edilme oranıdır.

Synonyms - Marjinal İkame Haddi
Marjinal Maliyet

Üretilen her bir birim ürünün toplam maliyete katkısıdır.

Marjinal Tüketim Eğilimi

Net gelirde oluşan değişimin harcamalarda ne kadarlık bir değişim yarattığını gösteren ölçüdür.

Synonyms - marjinal tasarruf eğilimi
Marjinal Ürün

Üretime eklenen her bir emek faktörünün toplam çıktıya olan katkısını belirtmektedir.

Menkul Kıymet

Yatırım amacı taşıyan kıymetli evraklar menkul kıymet olarak adlandırılmaktadır. Menkul kıymetler bir ortaklık hakkı ya da alacak hakkını temsil edebilir.

Menşe Şahadetnamesi

Uluslararası ticarette bir malın hangi ülkeye ait olduğu, yani hangi ülkede üretildiği konusunda bilgi veren belgedir.

Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış

Mevsime özel yükseliş ve düşüşler ile aylık iş günü sayısı değişimlerinden arındırılmış verilerdir.

Miktar Teorisi

Para arzı ile fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişkiyi açıklayan kuramdır.

Mobilite

Piyasaya giriş çıkışların serbest olduğu durumdur.

Moratoryum

Borçlunun ödeme gücünü kaybetmesi nedeniyle borçlarının tamamını ya da bir kısmını ödeyemeyeceğini ilan etmesidir.