Terim Açıklama
Kambiyo

Para ve para yerine geçen her türlü kıymetli evrak kambiyo olarak isimlendirilmiştir.

Kamuyu Aydınlatma Platformu

SPK mevzuatı gereğince yapılması gereken bildirimlerin yer aldığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu 'na bağlı elektronik sistemdir.

Synonyms - KAP
Kanuni Ehliyet

Ehliyet, yetkin olma anlamındadır. Kanuni ehliyet, herkesin faydalanabildiği haklardan faydalanabilme ve bu hakları kullanabilme durumunda olmaktır.

Kapasite Kullanım Oranı

Bir işletme ya da ülke ölçeğinde toplam üretim kapasitesinin ne kadarının kullanıldığını gösteren orandır.

Kardinal Fayda

Faydanın ölçülebildiğini öne süren yaklaşımdır.

Katkı Oranı

Katkı payının birim satış fiyatına oranıdır. 

Katkı Payı

Satışlar ile değişken maliyetlerin farkıdır.

Kısa Dönem

Genel anlamda bir finansal varlığın bir yıl ya da daha kısa süreli elde tutulması anlamında kullanılır. Muhasebe, ekonomi ve finans açısından farklı anlamlara gelebilir.

Kıymetli Evrak

Taşıdığı hakkın senetten ayrı düşünülemediği belgeler kıymetli evrak olarak adlandırılmıştır.

Kıymetli Maden Bonosu

Kıymetli madenin işlem gördüğü borsaya üye bankalar ile kıymetli maden aracı kurumlarının belli miktarda kıymetli maden cinsinden ihraç ederek iskontolu veya iskontosuz olarak sattıkları bonolardır.

Kolektif Yatırım Kuruluşu

"Kolektif yatırım kuruluşları" ifadesi yatırım fonu ve yatırım ortaklıkları için kullanılmaktadır.

Synonyms - kolektif yatırım kuruluşları
Konşimento

Üzerinde taşınan mal ile ilgili her türlü bilgiyi barındıran kıymetli evraktır.

Konvertibilite

Bir ülke parasının başka ülke paraları ile değiştirilebilir olduğunu belirten kavramdır.

Synonyms - konvertibl
Kotasyon

Borsa yönetmeliğinde yer alan şartları taşıyan sermaye piyasası araçlarının ilgili oldukları pazar listesine alınmaları ve bu pazarda işlem görmelerine izin verilmesidir.

Kurtaj

Aracı kuruluşların borsada müşterileri adına yaptıkları her işlemden aldıkları komisyondur.