Terim Açıklama
Disponibilite

Bankaların topladıkları mevduat karşılığında kasalarında bulundurmaları gereken varlığı ifade eder.

Dışsal Ekonomiler

Bir işletmenin içsel faaliyetleri dışındaki gelişmeler nedeniyle elde edeceği maliyet avantaj ve dezavantajlarını, dolayısıyla kazanç ve kayıplarını tanımlamak için kullanılır.

Doğrudan Alım

Para politikası hedefleri kapsamında Merkez Bankası'nın piyasadaki likidite açığını gidermek amacıyla piyasadan menkul kıymet satın alması işlemidir.

Doğrudan Satım

Para politikası çerçevesinde Merkez Bankası'nın piyasaya kendi portföyünden menkul kıymet satışı yapmasıdır.

Doğrudan Yatırımlar

Doğrudan yatırım ya da tam adıyla "doğrudan yabancı sermaye yatırımları" bir ülke sınırları dışındaki yatırımcıların ilgili ülkeye yaptıkları reel, yani üretime dönük yatırımlardır.

Dolarizasyon

Bir ülkede değişim aracı, hesap birimi ve değer biriktirme aracı olarak ulusal para birimi yerine yabancı para kullanımının artması ya da tamamen yabancı para birimine geçilmesidir.

Dolaylı Vergi

Gelir ve sermaye üzerinden değil, bir malın satışı gibi tüketim işlemleri üzerinden alınan vergilerdir.

Dolaylı Yatırımlar

Dolaylı yabancı sermaye yatırımları yabancı yatırımcıların bir ülkedeki hisse senedi ve tahvil gibi finansal araçlara yaptıkları yatırımları kapsamaktadır.

Dolaysız Vergi

Vergi mükellefleri tarafından aracısız olarak devlete ödenen vergilerdir.

Dönen Varlıklar

Firmanın bir yıl ve daha kısa sürede nakde çevrilebilecek varlıklarının izlendiği bilanço bölümüdür.

Döviz Kuru Rejimleri

Bir ülkenin resmi para biriminin diğer ülke para birimleri karşısındaki değerinin belirlenmesi için izlenecek olan politikalardır.

Synonyms - döviz kuru rejimi
Dünya Bankası

Dünya Bankası gelişmekte olan ülkelere kredi sağlayan, Birleşmiş Milletler sistemi içinde yer alan uluslararası bir kuruluştur. Kuruluşun ana hedefi dünyadaki yoksulluğu azaltmaktır.

Duran Varlıklar

Bir yıldan (faaliyet döneminden) uzun süre için, işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere elde edilen ve bir yıldan kısa sürede nakde çevrilmesi, tüketilmesi düşünülmeyen ya da kısa sürede nakde döndürülme niteliği taşımayan işletme varlıklarıdır.

Düşük Mallar

Tüketici geliri artarken talebin düştüğü mallardır.

Synonyms - Düşük mal