Terim Açıklama
Dalgalı Kur Sistemi

Dalgalı kur sistemi bir ülke parasının değerinin piyasada arz ve talebe göre serbest olarak belirlendiği sistemdir.

Synonyms - dalgalı kur rejimi
Damga Vergisi

Bir sözleşmenin düzenlenmesinden doğan vergi çeşididir.

Damping

İç piyasada satılan bir malın başka bir ülkenin ihracatçısı tarafından ilgili ülkede normal fiyatının altında satılmasıdır.

Dealer

Kendi nam ve hesabına menkul kıymet alım ve satımı yapan kişilerdir.

Deflasyon

Bir ekonomide belirli bir dönemde fiyatlar genel düzeyinde sürekli bir düşüşü ifade etmektedir.

Synonyms - deflasyonist
Deflatör

Enflasyon hesaplamasında kullanılan bir ekonomik ölçüdür.

Synonyms - GSYİH Deflatörü
Defter Değeri

Özsermayenin pay senedi sayısına bölünmesi ile hesaplanmaktadır.

Değişken Girdi

Üretim miktarı ile beraber artan ya da azalan girdilerdir.

Değişken Maliyet

Toplam üretim miktarına bağlı olarak değişen maliyetlerdir.

Synonyms - değişken maliyetler
Değiştirilebilir Tahvil

Değiştirilebilir Tahviller (DET) payları borsada işlem gören hisse senetleri ile değiştirilebilme hakkı taşıyan borçlanma araçlarıdır.

Depo Sertifikası

Yabancı hisse senetlerini temsilen, bu menkul kıymetlerin başka bir ülkede satışı için çıkarılan sertifikalardır.

Devalüasyon

Bir ülke para biriminin diğer bir para birimi ya da para birimi grubu karşısında değerinin düşürülmesi anlamına gelmektedir.

Dezenflasyon

Enflasyonun azalmasıdır, yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sürecidir.

DİBS

Devlet iç borçlanma senedinin kısaltmasıdır.

Dış Ticaret Hadleri

İhracat fiyatlarının ithalat fiyatlarına oranıdır.

Synonyms - dış ticaret haddi