Fiyat

Belirli bir otoritenin müdahalesi olmadığı durumlarda bir malın ya da hizmetin fiyatı pazar koşulları doğrultusunda alıcılar ve satıcılar tarafından serbestçe belirlenmektedir. Piyasada oluşan arz ve talep sonucunda mal ve hizmetin fiyatı oluşmaktadır. Arzın ve talebin değişmesi fiyatın da buna göre tekrar oluşmasına neden olmaktadır.

reel ve nomşnal gsyih

Bir ülke ekonomisinin temel ölçülerinden birisi olan Gayri Safi Yurt içi Hasıla reel ve nominal fiyatlar olmak üzere iki şekilde hesaplanabilir. Bu yazı reel ve nominal GSYİH ile GSYİH deflatörü kavramlarını özet olarak açıklamaktadır;

arz

Arz belirli bir fiyat seviyesinden belirli miktarda malın piyasaya sürülmesidir. Arz edilen miktar malın fiyatı ile aynı yönde değişir, yani arz kanununa göre malın fiyatı artarsa üretici yüksek fiyattan daha fazla ürün satabilmek için arz edilen miktarı artıracaktır.

Para politikası, bir ekonomide para otoritesi olan kurumun, yani merkez bankasının para arzını kontrol ederek ekonomideki hedeflerine ulaşmak için aldığı kararları ifade etmektedir. Merkez bankalarının para arzını kontrol etmek için alabilecekleri aksiyonlar ise para politikası araçları olarak adlandırılır.

farksızlık

Ekonominin önemli konularından birisi de "fayda" dır. Fayda, mal ve hizmet tüketiminin tüketiciye sağladığı tatmini tanımlamaktadır.

Gini katsayısı

Ekonomik gelişmişliğin yanında kişilerin yaşam koşullarının da izlenmesi gerekir. Günümüzde yalnızca ekonomik başarıya değil, bu ekonomik başarının sosyal alana yansımasına da bakılması gerekmektedir. Bunu ölçmenin bir yolu da toplumdaki gelir dağılımının durumuna bakmaktır. Gelir dağılımdaki adaletsizlik dünyada çözülmeyi bekleyen en önemli sorunlardan birisidir.