Üretim, girdilerin ihtiyaç duyulan tüketim mallarına ve hizmetlere dönüşme sürecini ifade etmektedir, iktisatta bir ürünün ortaya çıkmasını için gerekli olan bileşenler üretim faktörleri olarak adlandırılmaktadır. Bu yazıda üretim faktörleri nelerdir listelenmekte ve üretim faktörlerinin üretimden aldıkları paylar özetlenmektedir;

Girdiler, doğada hazır bulunan maddeler olabilir, örneğin doğal madenlerin çıkarılma bir üretim sürecidir. Aynı zamanda bu maddelerden oluşan çıktıların üretimde tekrar girdi olarak kullanılması da mümkündür. Bir önceki örnekte olduğu gibi, madenlerin işlenerek takıya dönüştürülmesi de bir üretim sürecidir. Bu takıların ihraç edilmesi de ticari hizmet üretimidir. 

Üretim sürecinin tamamlanması için "üretim faktörleri" olarak adlandırılan belirli araçlara ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin sebze yetiştirmek için tarla, tarlayı sürmek için traktör, traktörü kullanmak için insan ve bu üretimi gerçekleştirme fikri olan bir insan gerekir. Bu durumda üretim faktörleri dört adettir diyebiliriz. Bunlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir;

  • Toprak (doğal kaynaklar),
  • Emek,
  • Sermaye,
  • Girişimcilik

Üretim faktörleri belirli bir getiri için kullanılmaktadır. Toprağın ve doğal kaynakların getirisi rant olarak adlandırılır. Bedensel ve zihinsel çalışmayı ifade eden emeğin getirisi ise ücrettir. İktisatta sermaye, üretimde kullanılan tüm insan yapımı makina, ekipman ve araçları ifade etmektedir. Sermayenin getirisi ise faizdir. Bunlar girişimcinin üretim için ödedikleridir. Girişimci, işçi çalıştırmak için ücret, toprağı kullanmak için rant ve makina ekipman almak, yeni fabrika kurmak için faiz ödemiştir. Aldığı risk, kurduğu organizasyon ve ortaya koyduğu beceri karşılığında bir kazanç elde etmiştir. Bu kazanç ise kar olarak adlandırılır.  

Üretim faktörlerinin getirileri bir ülkenin milli gelir hesaplamasında kullanılır. Rant, ücret, faiz ve kar olmak üzere tüm faktör gelirlerinin toplamı ülkenin milli gelirine eşittir. Aslında bu hesap aynı zamanda bir ülkede üretim faktörlerinin ayrı ayrı milli gelirden aldıkları payları göstermektedir:

Milli Gelir = Ücret + Faiz + Kar + Rant

Son olarak, üretim sürecinin belirli aktörleri bulunmaktadır. Bunlar; tüketiciyi ifade eden hanehalkı, üretim ve satışı ifade eden şirketler ve son olarak düzenleyici görevi gören devlettir. Devlet aynı zamanda tüketici ve üretici konumunda da bulunabilir.